Gilles Altmann
24, Agraringénieur, Beroder fir biologesche Pflanzebau, Minsbech
Gilles Altmann