Renée Hutmacher-Reding
61, pensionnéiert, medizinesch Sekretärin, Uebersyren
Renée Hutmacher-Reding